Tarieven en vergoedingen

Huishoudelijk reglement

  • In principe kan er wekelijks of om de 14 dagen afspraken gemaakt worden mits er geen sprake is van een wachtlijst. De frequentie van afspraken hangt af van wat nodig is.  De sessies duren 1 uur m.u.v. 1,5 uur .
  • De therapie vindt plaats op vaste tijden, die van tevoren worden afgesproken.
  • Bij verhindering dient u de afspraak minstens 2 dagen  (48 uur) van tevoren af te zeggen. Zo niet dan worden de kosten in rekening gebracht. Mocht ik verhinderd zijn, dan krijgt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.
  • Voor de groepen gelden verschillende kosten, deze verschillen per groep en zijn afhankelijk van de soort activiteit.
  • Binnen mijn beroepsvereniging VVET bestaat een klachtenregeling. Momenteel ben ik bezig om over te stappen naar een nieuwe beroepsvereniging het NVPA waarbij ik onder dezelfde klachtencommissie blijf vallen vanuit het RBCZ per 1 januari 2019.
  • Privacyregeling: Er wordt buiten de sessies en groepen om nooit over u of een kind gesproken, alleen met een eventuele doorverwijzer, de psychiater en huisarts altijd eerst in overleg met u. In collegiaal overleg wordt uw naam niet genoemd. Uw gegevens zijn voor niemand anders dan de therapeut toegankelijk.

Betaling en/ of vergoeding en klachtenprocedure

Het is mogelijk om vergoedingen te krijgen via de aanvullende verzekering van een aantal ziektekostenverzekeringen onder de noemer complementaire of alternatieve geneeswijzen. Het VVET en het NVPA (vanaf 1 januari 2019) zijn voor de zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen, waar ik lid van ben.

Vraag een doorverwijzing van uw huisarts of de praktijkondersteuner, waarin het volgende staat beschreven: de rede van doorverwijzing, omschrijving van de klacht(-en), mijn naam en behandelwijze. Hierin staat de AGB code van je huisarts en de POH. Een doorverwijzing is niet voor iedere verzekering verplicht.

Kosten van de therapie zijn vanaf 1 januari 2019 85,00 per uur.

Er gelden andere tarieven voor diegene die via de gemeente afspraken met mij hebben gemaakt.

Mijn persoonlijke AGB code is 90102210 en 94104161. Voor de praktijk is de AGB code 90061685.

De behandeling kun je contact betalen of overmaken. Voor de intake zijn dezelfde onkosten verbonden. De factuur declareer jezelf bij je ziektekostenverzekeraar.  Voor informatie over welke ziektekostenverzekeraar vergoed, kunt u de website van de SBLP bezoeken (www.sblp.nl)

Bereikbaarheid

Per 1 januari worden de telefonische consulten op woensdagochtend tussen 09.00 en 10.00 en vrijdagochtend tussen 08.45 en 09.30 ingepland. Tot 1 januari zullen de telefonische consulten op dinsdag in worden gepland. Op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00, donderdag de gehele dag , vrijdag tot 15.00 en 1 avond in de week is de praktijk open voor afspraken in de praktijk.

Telefonisch gesprek langer dan 10 minuten zal worden verrekend als een telefonisch consult.

Mail wordt beantwoord op werkdagen

De telefoon zal iedere dag na 19.30 en ieder weekend uit staan

Gelieve geen inhoudelijke informatie meer appen naar de telefoon, i.v.m. privacy. Graag de informatie of vragen per mail.

Procedure

Elke Nederlands zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan zijn cliënten kunnen tonen.

Ik ben bij het VVET geregistreerd en vanaf 1 januari bij het NVPA voor de WKKGZ. Ik maak u attent op de klachtenprocedure zoals in gebruik bij de stichting zorggeschil. Dit is een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Als u een klacht heeft over mij, dan adviseer ik u om te proberen samen met mij hier uit te komen. En een gesprek met mij te arrangeren. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met het VVET mijn beroepsorganisatie. Hierna is de mogelijkheid om derde in te schakelen. Dat kan een persoon zijn die beiden accepteert als toehoorder of bemiddelaar.

Komen we dan nog niet tot elkaar, dan kan u als client bij Quasir bemiddeling door een (gratis) klachtenfunctionaris aanvragen. De klachtenfunctionaris behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met u als client en mij als behandelaar een oplossing te vinden.

Als ook deze stap niet leidt tot een voor ons beiden bevredigende oplossing, dan kan je een geschillenprocedure starten.

DE WKKGZ-therapeuten die bij het VVET zijn geregistreerd, zijn via de Stichting Solidariteitsfonds geregistreerd bij de Stichting Zorggeschil.

Voor informatie over de wet kwaliteit klachten en gezondheidzorg kunt u op onderstaande website kijken:

www.degeschillencommissiezorg.nl

Vanuit de beroepsorganisatie en de overheid ben ik verplicht om een dossier bij te houden

Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben, stel ze gerust.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van natuurgeneeskundige therapie, is het van belang dat u uw Burgerservicenummer (BSN),uw relatienummer (te vinden op uw zorgpas) meeneemt bij het eerste consult.

Deze vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico.

Vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde afgesloten verzekeringspakket in de aanvullende verzekering.

Wij adviseren verzekerden daarom altijd ZELF te informeren over afgesproken polisvoorwaarden bij hun zorgverzekeraar.

Lijst vergoedende zorgverzekeraars en vergoedingen

Stephanie Goossens geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd als Jeugd & gezinsprofessional en als EMDR Master Practitioner bij de Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland.

VVET_logo_no_background (1)RBCZ SKJlogo

 

 

Back to Top